Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst

Op grond van de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) is voor Cranio-Sacraal therapie en massage in de behandelovereenkomst toestemming van de cliënt vereist.

Bij het behandelen van kinderen en jongeren tot 16 jaar heb ik toestemming nodig van het kind en beide ouders (of verzorgers/ voogd als u gescheiden bent).

Elke cliënt ontvangt een behandelovereenkomst tijdens het eerste consult.

Dossiervorming en beheer geef ik overeenkomstig de wettelijke regelgeving vorm.

AVG Privacy verklaring

Praktijk Cranio-Biesbosch hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Praktijk Cranio-Biesbosch houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • De vertrouwelijke informatie die tussen u en mij tijdens de intake en consulten worden uitgewisseld, strikt vertrouwelijk zijn en alleen worden gebruikt in mijn praktijk;
  • Geen informatie zal inwinnen bij behandeld arts, therapeut en / of specialist zonder uw toestemming;
  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens, welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden, waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming, als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden, waarvoor ze zijn verstrekt en u daar te allen tijde toestemming voor vraag om deze gegevens door te geven;
  • Cookies op mijn website worden alleen voor functionele doeleinden gebruikt.

Register

Register voor verwerkingsactiviteiten van cliëntgegevens uit hoofde van Algemene Verordening Gegevensbescherming is aanwezig in praktijk Cranio-Biesbosch.

Klacht- en tuchtrecht

Voor een klacht over een behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht wenden tot de behandelende cranio-sacraal therapeut en in overleg samen zoeken naar een oplossing, die tot tevredenheid stemt. Mocht de klacht toch nog niet opgelost raken, dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte te worden gesteld.
Mijn cranio-sacraal praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is mijn cranio-sacraal praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Kwaliteitsmanagementsysteem

-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.
Bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld worden afwegingskader van RBCZ en het basisstappenplan van de overheid gebruikt.

-Datalekken
Volgens de AVG richtlijnen melden.

-Veilig incidenten melden (VIM)

Bij een incident wordt dit onderzocht en besproken volgens de richtlijnen in intercollegiaal overleg.

VBAG Beroepsvereniging

De Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Dit gebeurde door uitsluitend therapeuten toe te laten die een door de VBAG erkende opleiding hadden gevolgd. In de loop der jaren zijn er steeds meer eisen bijgekomen, enerzijds door ons als vereniging zelf, anderzijds door de zorgverzekeraars. Het gevolg hiervan is dat wij nu de grootste beroepsvereniging binnen de complementaire geneeswijzen in Nederland zijn.

Kwaliteit en actieve rol

Uitgangspunten zijn dat de aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij continu nascholing volgen en deelnemen aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit van onze leden. Bovendien kunnen we als beroepsvereniging zo een pro-actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

RBCZ koepelorganisatie

De Stichting RBCZ is een overkoepelende en onafhankelijke kwaliteitsregistratie, waar:
– De beroepsbeoefenaar op hbo-niveau van de complementaire en alternatieve geneeswijzen zich kan registreren in een kwaliteitsregister, zodat de beroepsbeoefenaar de beschermde titel RBCZ® registertherapeut mag voeren;
– De beroepsverenigingen ondersteuning kunnen krijgen in de borging van de kwaliteit binnen hun eigen beroepenveld;
– De zorgverzekeraars informatie kunnen inwinnen over de kwaliteit van de aangesloten beroepsverenigingen en haar leden (de beroepsbeoefenaar);
– De consumenten terecht kunnen voor betrouwbare informatie over de kwaliteit van de individuele beroepsbeoefenaar van de complementaire en alternatieve geneeswijzen.
Om deze dienstverlening optimaal te kunnen leveren en te garanderen maakt RBCZ gebruik van een bedrijfsbureau met gekwalificeerd personeel, automatiseringssystemen en informatieverstrekkende media (o.a. website, facebook, nieuwsbrieven).

AVAR visitatiebureau betekent kwaliteitscontrole in de zorg

Algemeen Visitatie, Advies en Registratiebureau is een landelijk werkende organisatie die kwaliteitsvisitaties verricht voor de zorgsector, met als doel inzicht te geven in de dienstverlening van zorgverleners en organisaties.

Visitatiebureau AVAR is een onafhankelijk en extern visitatiebureau dat praktijken bezoekt in de complementaire gezondheidszorg met als doel kwaliteit, effectiviteit, bekwaamheid van praktijk en zorgverlener beoordelen en rapporteren. In opdracht van de beroepsvereniging is de praktijk Cranio-Biesbosch bezocht op 18 november 2019 door AVAR.

De eindconclusie van deze rapportage: Cranio-Biesbosch is een uitstekende praktijk!

Cranio Nederland

In Nederland zijn ca 300 cranio-sacraal therapeuten professioneel werkzaam in een praktijk.
Om als beroepsgroep meer bekend te worden, is Cranio Nederland opgericht!

Lekker in je lichaam met Cranio

Je lichaam is slimmer dan je denkt: het is in staat om zichzelf te herstellen! Door een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding kan het zelfregulerend vermogen van het lichaam verzwakt raken.
De Craniotherapeut heeft vaak maar enkele lichaamsgerichte behandelingen nodig om de motor van het zelfherstellend vermogen weer op gang te brengen. Hierdoor lossen beperkingen in de weefsels zich sneller op, waardoor je weer lekker in je vel komt te zitten.

error: Content is protected !!
Scroll naar boven